Članarina preko poreza
ŠTA ZNAČI ČLANARINA ISLAMSKOJ ZAJEDNICI
Kao Allahova stvorenja smo različiti. Krenuvši od našeg fizičkog izgleda, preko naših želja, htjenja i karaktera. Različita su naša interesovanja u životu. Neki vole lov ili ribolov, i članovi su tog društva, te svojom članarinom pomažu njegov rad. Neki su sportisti i žele da i njihova djeca to postanu, te se učlanjuju u sportska društva klubove i plaćaju članarinu. To je pohvalno i poželjeno, jer je nabrojano dopušeno i poželjno. Složit ćemo se da su ova ulaganja ulaganja uglavnom u dunjaluk, na koga čovjek ima pravo, jer Bog kaže: "Nemoj zaboraviti ni svoj udio na ovom svijetu" (El-Kasas 77)

Kao vjernici, trebali bi jednako a istinski i više ulagati u Ahiret, za koga Bog kaže: "A onaj svijet je bolji i vječan" (El-Ala 17) Biti član Islamske zajednice, je takovo ulaganje, to je ulaganje u dunjaluk i u ahiret.

Šta je to članarina islamskoj zajednici i šta njome postužemo? Na pitanje ćemo pokušati odgovoriti kroz primjer mekteba, koji je centralno mjesto džemata, i najpreča stavka u brizi džematskog odbora. Islam je rijeka a mekteb mu je glavna pritoka. Naša članarina je uzrok pa u mektebima niče trajano dobro. Kada se na ahiretu sakupimo, a to ne sumnjamo, izaći će to djelo koje se članarina zove pred nas u liku mektebske djece i svjedočiti; on je pomogao da naučim vjerovati, da naučim vjeru prakticirati. Tada ćeš sretan biti, što si osim dunjaluka, na koga polažeš pravo, i u ahiret svoj ulagao.

Uvjek to istaknemo, jer je to nažalost rašireno mišljenje da je članarina ulaganje u smrt. Naprotiv, ona je ulaganje u život, jer se članarinom naši džemati održavaju, unapređuju, vakufe obezbjeđuju, i koriste nam još dok smo na dunjaluku. A članarina je dobro, od koje kako smo vidjeli imamo stvarnu nagardu i na Ahiretu, jer je u islamu djeljenje davanje od sebe sebi! 

Zato dragi brate i sestro kada plaćaš članarinu, ti ne daješ nikome do sebi. Kroz nju sebe i našu zajednicu jačaš, i sebe za ahiret dobrim djelima pripremaš, jer kako poslanik a.s. kaže: "Podjedljeno naše!" Isto kako Kur an i hadis pozitivno govore o onima koji vode računa o zajednici, skreće se pažnja i na opasnost zapostavnjanja ove odgovornosti, pa je to Poslanik a.s. izrazio riječima: "Ko se ne brine za opšte potrebe muslimana, ne pripada njima." 


U tekstu korišetni dijelovi hutbe "Članarina je ahiretsku ulog" hatiba Izet-ef. Čamdžića